ضرورت توجه به استانداردها با هدف توسعه تجارت جهانی

مسئول برگزارکننده گردهمایی ملی ″هنر و صنعت″ گفت: توسعه تجارت بین‌المللی با برنامه‌ریزی و توجه به استانداردهای بازار عملی خواهد شد که این مهم باید در اولویت قرار گیرد. به گزارش دبیرخانه دائمی ″هنر و صنعت″، مهندس علی اصغر غلامی اظهار کرد:

تبدیل زبان هنر به بیان صنعت ضامن امنیت اقتصادی در جامعه است

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی هنر و صنعت گفت: در جامعه امروزی و بنا بر شرایط کشور پیوند هنر و صنعت به عنوان ارکان اصلی در جامعه ضامن امنیت اقتصادی و فرهنگی خواهد بود. به گزارش دبیرخانه دائمی “هنر و صنعت” ،