شکوفایی اقتصادی و هنری کشور در گرو پیوند ناگسستنی «هنر و صنعت» است

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی هنر و صنعت  گفت: پیوند هنر و صنعت به چرخه تولید، اشتغال و اقتصاد سرعت بخشیده و بستر شکوفایی اقتصادی و هنری کشور را فراهم می‌کند. به گزارش دبیرخانه دائمی هنر و صنعت، « مهندس علی‌اصغر غلامی»