سفیران فرهنگی و تبلیغی از حامیان اصلی صنایع هستند

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی “هنر و صنعت” گفت: هنرمندان به عنوان سفیران فرهنگی و تبلیغاتی را می‌توان یکی از حامیان اصلی صنایع و عامل رونق در عرصه تولید برشمرد. به گزارش دبیرخانه دائمی “هنر و صنعت”، مهندس علی اصغر غلامی اظهار