مزایای حضور در این همایش چیست؟

ایجاد ارتباط و تعامل مستقیم با مسئولان ذیربط ، صنعتگران و هنرمندان جهت استفاده از راهکارها و ایدهها آنها و همچنین امکان پیوستن به کمیته فکری و راهبری “هنر وصنعت”

همایش هنر و صنعت در چه تاریخی برگزار میشود و علت دو روز بودن آن چیست؟

همایش هنر و صنعت ۲۸ الی ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ در شهرک سینمایی غزالی برگزار میشود، روز نخست این همایش به ارائه دیدگاه، نظرات و راهکارهای پیوند هنر و صنعت و تعامل همهجانبه مسئولان، هنرمندان و صنعتگران اختصاص داشته و در روز دوم